Wednesday, August 25, 2004

H.C.Andersen Information

Kjøbenhavn.

Forlagt af C. A. Reitzel Bo og Arvinger.

1858
Nye Eventyr og Historier af H.C. Andersen 1858


from google images

Using the old spelling andersen kjøbenhavn

Ti Aar i C.A.Reitzels Boglade


- 12 -

Bogsamling var langt alrnindeligere, end det nu for Tiden er Tilfældet; hertil kom, at vi havde store Oplande i Slesvig og Norge bl. a. med en Afsætning af Skolebøger, som nu ikke kjendes.

At Reitzels Boglade paa denne Maade var Samlingssted for Landets notableste Forfattere var derfor naturligt; den var en fuldstændig literær Børs, hvor Bærerne af de store Navne i denne den mest glimrende Forfatter-Periode jævnlig færdedes.

"Reitzels Boglade" og "Minis Café" vare almindeligvis opfattede som literære Brændpunkter, hvor Dagens Spørgsmaal drøftedes og Bynyt, navnlig forsaavidt det angik literære Forhold, refereredes; men det blev tilsidst Reitzel for meget; de fleste af de Stole, der fandtes i Bogladen til Gaden og i det lille Kontor ved Siden af, som han benyttede til private Forhandlinger, men hvor han forøvrigt ikke arbejdede, bleve inddragne, og i min Tid var det kun en snævere Kreds af Forfattere og literære Folk, der jævnlig gave Møde. Af saadanne mindes jeg som stadig besøgende: Chr. Winther, I. L. Heiberg, Henrik Hertz, H.C.Andersen, Pal.-Muller, H. P. Holst, Just. Thiele, Fr. Fabricius, Fr. Sibbern, I. P. Mynster, H. N. Clausen, C. F. Engelstoft, C. E. Scharling, Søren Kierkegaard, Molbech, Fader og Søn, Martensen, Grundtvig, Paulli, Stiftsprovst Tryde, H. C. Ørsted, Forchhammer, E. A. Scharling, Henr. Krøyer, L. Engelstoft, Werlauff, I. F. Gjødwad, A.W. Scheel, gamle Rosenkilde, Lægerne Bendz, Schwartzkopf, M. Djørup, C. Otto, Ahrentzen, Thune o. m. fl., Oberst Blom, Major Fibiger, Capitain Tscherning, C.N. David, og senere St. Blicher, P. L. Møller, M. Goldschmidt, Allen og mange flere; ligeledes af den lærde Republik fra Sorø: I. C. Hauch, Ingemann, Lütken, Steenstrup, C.F. Wegener m. fl.

En samling af litteratur om København: Forfatterindeks

Nyt på eremit.dk

24. august 2004
Udgivelsen af Københavns Diplomatarium er nu afsluttet.
Udgivelsen har været vigtig at få gennemført, da det formentlig er det mest citerede værk i den nyere litteratur om København.

2 år er gået, 6.400 sider er scannet og OCR-læst, 8.756 HTML-dokumenter er dannet, linket sammen og korrekturlæst 2 gange.
Endelig er der opbygget et kronologisk register til samtlige dokumenter i Diplomatariet. Dette hørte med til Oluf Nielsens oprindelige plan for værket, men det lykkedes ham desværre ikke at få det med i den trykte udgave.

Friday, August 13, 2004

H.C. Andersens gebis - dentures from 1870: "
Hans Christian Andersens dentures from 1870"